Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej („RODO”)  podaję informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest  Marzena Ziętara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SUKCESJIA z siedzibą w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 34/36/2U, REGON: 100663507, NIP: 7291092096

 

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem powyżej wskazanym lub e-mail: diament37@wp.pl

 

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki. Dotyczy to również monitoringu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Spółki z wykorzystaniem monitoringu znajdującego się na terenie siedziby Administratora – z zachowaniem prywatności i godności osób

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

 

 

   
       

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogę przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

 

 

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jestem obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowuję przez okresy wskazane poniżej:

Dane zawarte na umowach
i pełnomocnictwach

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

 

 

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuję narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych
w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).